ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)မွ IT BUSINESS PLAN 2019 ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)၏ ပထမအႀကိမ္ *IT Business Plan 2019* ၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္၊တတိယႏွစ္၊စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
Read More

ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား

ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံး ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
Read More

ပၪၥမႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ပၪၥမႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလုံး Elective Subjects အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ဘာသာရပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
Read More

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ အစီအစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)တြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၁၅-၁၁-၂၀၁၈ မွ၂၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း သင္တန္းႏွစ္အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာထားပါသည္၊၊
Read More

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ) မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း၊ မဟာသုတသိပၸံသင္တန္း\  
Read More

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာေမးပြဲ အခန္းမ်ားေၾကညာျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)တြင္က်င္းပမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာေမးပြဲ အခန္းမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းေၾကညာထားပါသည္၊၊
Read More