၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်)၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) သင်တန်းများ၏ Academic Calendar

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်)၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)  ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ Academic Calendar မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။