ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းကို ရက်တိုးမြှင့်ထားကြောင်း ကြေညာခြင်း


၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ၂၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)ရှိ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအားလုံး၏ ကျောင်းအပ်လက်ခံရက်ကို (၁၂-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ အထိ တိုးမြှင့်ထားပါသည်။