ကျောင်းပိတ်ကာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ

  • ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား နည်းပညာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Python Programming သင်တန်းကို (၂၃.၁၀.၂၀၂၃) မှ (၃၀.၁၁.၂၀၂၃) အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) မှ သင်တန်းရေးရာဌာနဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းရေးရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း/ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းများ လက်ဆင့်ကမ်းပြသပေးမည့်သင်တန်းကို (၃၁.၁၀.၂၀၂၃) မှ (၃၀.၁၁.၂၀၂၃) အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။