၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် Major မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) Major မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို (၁၉.၁၂.၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။