၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ Academic Calendar

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ Academic Calendar မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။