၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတန်းပေါင်းစုံ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) အတန်းပေါင်းစုံ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။