ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (၂၀၂၃ ခုနှစ်အောင်)