ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်)

အမြင့်ဆုံးအမှတ်- ၄၅၁

အနိမ့်ဆုံးအမှတ်- ၃၇၁