ကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းချက်၊မူဝါဒ၊လုပ်ထုံး၊လုပ်နည်းများ ရှင်းလင်းပွဲ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၏ ကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းချက်၊မူဝါဒ၊လုပ်ထုံး၊လုပ်နည်းများ ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက် တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။