Department of Estate

U Zay Ya
Security

အမည္ -U Zay Ya 
ရာထူး -Security 
ပညာအရည္အခ်င္း -
ဖုန္းနံပါတ္ -09780701783 
ေနရပ္လိပ္စာ -zayya@ucsmonywa.edu.mm

U Winna
Security

အမည္ -U Winna 
ရာထူး -Security 
ပညာအရည္အခ်င္း -Ten Standard 
ဖုန္းနံပါတ္ -09780888213 
ေနရပ္လိပ္စာ -winna@ucsmonywa.edu.mm

U Soe Myint Aung
Security

အမည္ -U Soe Myint Aung 
ရာထူး -Security 
ပညာအရည္အခ်င္း -Other 
ဖုန္းနံပါတ္ -09259038835 
ေနရပ္လိပ္စာ -soemyintaung@ucsmonywa.edu.mm

Daw Khin Mar San
Cleaner

အမည္ -Daw Khin Mar San 
ရာထူး -Cleaner 
ပညာအရည္အခ်င္း -Other 
ဖုန္းနံပါတ္ -09 
ေနရပ္လိပ္စာ -khinmarsan@ucsmonywa.edu.mm

Daw May Than Oo
Cleaner

အမည္ -Daw May Than Oo 
ရာထူး -Cleaner 
ပညာအရည္အခ်င္း -
ဖုန္းနံပါတ္ -09780888213 
ေနရပ္လိပ္စာ -maythanoo@ucsmonywa.edu.mm

Daw Nwe Nwe Aye
Cleaner

အမည္ -Daw Nwe Nwe Aye 
ရာထူး -Cleaner 
ပညာအရည္အခ်င္း -Other
ဖုန္းနံပါတ္ -09259038835 
ေနရပ္လိပ္စာ -nwenweaye@ucsmonywa.edu.mm

Daw Aye Nwe
Cleaner

အမည္ -Daw Aye Nwe 
ရာထူး -Cleaner 
ပညာအရည္အခ်င္း -
ဖုန္းနံပါတ္ -09264302009 
ေနရပ္လိပ္စာ -ayenwe@ucsmonywa.edu.mm